BHARAT SEVAK SAMAJ - ADMINISTRATIONMahatma Gandhi

(Servants of India Society)


Gopala Krishna Gokhale

(Servants of India Society)Pandit Jawaharlal Nehru

Founder President


Gulzarilal Nanda

Founder Chairman